องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongkhukhad.go.th
นายนิกาย รัตนเมือง
นายนิกาย รัตนเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
087-854-1178
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
179   คน
สถิติทั้งหมด
89463   คน
เริ่มนับวันที่ 12 พฤษภาคม 2552
ภาพกิจกรรม อบต.หนองคูขาด
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมการทำนวัตกรรม (เสวียนไม้ไผ่)
  กิจกรรมการทำนวัตกรรม (เสวียนไม้ไผ่)
 • กิจกรรมโครงการธนาคารขยะ
  กิจกรรมโครงการธนาคารขยะ
 • กิจกรรมลดปริมาณก๊าชเรือนกระจก
  กิจกรรมลดปริมาณก๊าชเรือนกระจก
 • โครงการบริการสุขภาพเชิงรุก
  โครงการบริการสุขภาพเชิงรุก
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก...
 • กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
  กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
 • โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศัก...
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศัก...
 • กิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว
  กิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว
 • โครงการ “Big Cleaning day”
  โครงการ “Big Cleaning day”
 • ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ป่าสาธารณะโ...
  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ป่าสาธารณะโ...
 • กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2567
  กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2567
 • กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผัก”
  กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผัก”
 • -	 “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ”  ณ ป...
  - “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ” ณ ป...
 • ประเพณีบุญสรงกู่ตำบลหนองคูขาด
  ประเพณีบุญสรงกู่ตำบลหนองคูขาด
 • หนองคูขาด "์News"
  หนองคูขาด "์News"
 • มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กร...
  มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กร...
 • โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสตรีและค...
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสตรีและค...
 • กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้ &quo...
  กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้ &quo...
-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
นายประเจน บุบผาแสง
นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
06-1089-8763
แผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
มารู้จัก...อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
คู่มือการปฏิบัติตามโครงการเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษีป้าย
ขออนุญาตก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
043-750327 043-750328 saraban@nongkhukhad.go.th
087-854-1178
043-750327
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
โทร.043-750327

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์พับขาได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคูขาด ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 จำนวน 15 คนๆละ 36 บาท จำนวน 21 วัน เป็นเงิน 11,340 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโสกภารา ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 จำนวน 30 คนๆละ 36 บาท จำนวน 21 วัน เป็นเงิน 22,680 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2024
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) ทั่วไป ( 2 ก.ค. 67) -
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 ทั่วไป ( 30 ม.ค. 67) -
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั่วไป ( 10 ต.ค. 66) -
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ธกส
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมบัญชีกลาง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมทางหลวง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น