องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
https://www.nongkhukhad.go.th
นายนิกาย  รัตนเมือง
นายนิกาย รัตนเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
087-854-1178
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
20   คน
สถิติทั้งหมด
94506   คน
เริ่มนับวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
082-457-5077
นายฌวิณณ์ สีโกษร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวยุพิน ศรีแก้ว
ครู
093-383-3527
นางฉวีวรรณ ทศภา
ครู
086-234-1722
นางสมจิตร พันสนิท
ครู
063-768-7147
นางสาวประทุมรัตน์ ทศน้อย
ครู
081-051-9729
นางสาวปิยนุช วงศ์โชติ
ครู
089-531-6274
นางสาวรสชรินทร์ ช่วยศิริ
จ้างเหมาบริการ
043-750327
นางสาวอาธิตา บุตรโชติ
ผู้ดูแลเด็ก
085-647-8984
นางอาภาภรณ์ แก้วโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
096-455-3008
นางสาวปนัดดา โพธิ์แก้ว
จ้างเหมาบริการ
062-914-7772